top of page

Member of Sthayee Samities under Purba Medinipur Zilla Parishad

Khadya O Sarbaraho
Siksha, Sanskriti, Tathya O Krira
Sishu O Nari Unnayan, Janakalyan O Tran
Kshudra Shilpa, Bidyut O Achiracharit Shakti
Bon O Bhumi Sanskar
Purta, Karya O Paribahan
Janasasthya O Paribesh
Matsya O Prani Sampad Bikash
Krisi, Sech O Samabay
bottom of page